< f a k t o r i á l   n ! >

http://factorielle.free.fr/
english version version française česká verze


Obsah stránky:
- Arbogast
- De Moivre
- Euler
- Kramp
- Stirling
- Taylor
- Návrat na hlavní stránku

Arbogast

  Louis François Antoine Arbogast je francouzský matematik, narozen v Mutzigu (Alsasko) 4. října 1759 a zemřel ve Štrasburku (Francie) 18. dubna 1803.

  Arbogast byl profesorem matematiky na Collège de Colmar a účastnil se matematické soutěže vyhlášené petrohradskou akademií. Toto mu přineslo slávu a důležité místo v dějinách výpočtu. Arbogast podal jeden esej na petrohradskou akademii ve které se řadí na stranu Eulera. Ve skutečnosti se dostal dále než Euler v typu libovolných funkcí uvedených integrací, tvrdivše že tyto funkce mohou být nejen nesouvislé v limitovaném smyslu Eulera, ale nesouvislé v širším smyslu který definuje jako možnost funkcí být části různých křivek. Arbogast vyhrál tuto cenu se svým esejem a jeho zápis nesouvislé funkce se stal důležitým ve více analytickém a přísném přístupu Cauchyho.

  Roku 1789 předložil ve Štrasburku větší elaborát o diferenciálním a integrálním výpočtu pařížské akademii věd, který však nebyl nikdy publikován. Později v předmluvě jedné práce vysvětlil myšlenky které ho přiměly k napsání tohoto většího elaborátu. Především si uvědomil, že neexistuje žádná přesná metoda která by fungovala se sbíháním sérií a takto se nalézá Arbogastova kariéra postrčená k výšinám. Kromě jeho matematického postu byl profesorem fyziky na Collège Royal ve Štrasburku, kde se také stal rektorem od dubna 1791 do října 1791 kdy se stal rektorem na univerzitě ve Štrasburgu; roku 1794 se stal profesorem výpočtů na Ecole Centrale (která se stala brzy Ecole polytechnique), ale učil na Ecole Préparatoire.

  Jeho příspěvky matematice dokazují jak musí filozof čelit své době. Stejně jako uvádí nesouvislé funkce, jak již bylo řečeno výše, chápe výpočet jako operační symboly. Původní algebraická manipulace sérií na které pracovali Lagrange a Laplace v letech 1770 je dána do podoby rovnic Arbogastem roku 1800. Arbogastovi jsme také vděčni za celkový pojem faktoriálu jako součinu konečné řady členů aritmetické postupnosti.


Návrat na hlavní stránku

De Moivre

De Moivre  Abraham de Moivre byl francouzský matematik narozen ve Vitry (Francie) 26. května 1667 a zemřel v Londýně (Anglie) 27. listopadu 1754.

  De Moivre je průkopníkem analytické geometrie a teorie náhod. Roku 1718 publikoval The Doctrine of Chance (doktrína náhody). V tomto díle se objevuje definice statistické nezávislosti stejně jako mnohé problémy, například hra v kostky a další hry. Rovněž studoval statistiky úmrtnosti a základy teorie ročních splátek. V Miscellanea Analytica (1730) se objevuje Stirlingova formulka (přivlastňována nesprávně Stirlingovi) kterou de Moivre použil roku 1733 k popisu křivky kolmice jako přirovnání k binomiále. V druhém vydání tohoto díla roku 1738 de Moivre dává kredit Stirlingovi za vylepšení této formulky. De Moivra si pamatujeme rovněž pro jeho formulku pro (cos x + isin x)^n která umístila trigonometrii do analýzy.


Návrat na hlavní stránku

Euler

Euler


  Euler, Leonhard (1707-1783), švýcarský matematik, fyzik, inženýr a filosof.

  Narozen v Bâle, Euler zde navštěvuje na univerzitě přednášky Jeana 1. Bernoulli a dostává svůj diplom ve věku šestnácti let. Roku 1727 se na pozvání ruské imperátorky Kateřiny 1. stane členem fakulty akademie věd v Petrohradu. V roce 1730 je jmenován profesorem fyziky a v roce 1733 profesorem matematiky. Roku 1741 se stane na návrh pruského krále Fridricha Velikého profesorem matematiky na Akademii věd v Berlíně. Roku 1766 se vrací do Petrohradu, kde zůstane až do své smrti. Přes své problémy se zdravím, postižený částečnou ztrátou zraku před svými třiceti lety věku a později téměř úplnou slepotou, Euler uskutečnil mnohá důležitá matematická díla a stovky matematických a vědeckých pamětí.

   Ve svém úvodu do analýzy nekonečně malého (1748), Euler je první kdo zpracovává analytickým a úplným způsobem algebru, teorii rovnic, trigonometrii a analytickou geometrii. V tomto díle se zabývá vývojem v sériích funkcí a formuluje pravidlo podle kterého mohou být správně odhadnuty sbližující se nekonečné série. Zmiňuje povrchy ve třech dimenzích a dokazuje, že kónické průřezy jsou reprezentovány obecnou rovnicí druhého řádu se dvěma proměnnými hodnotami. Další práce se týkají výpočtu nekonečně malého, zde výpočet variací, teorie čísel, čísel imaginárních a algebry určitého a neurčitého. Euler přispívá také v doménách astronomie, mechaniky, optiky a akustiky. Jakožto inženýr je vynálezce první turbíny. Z jeho děl je třeba citovat Reflexe o prostoru a času (1748), Zpracování diferenciálního výpočtu (1755), Ustanovení integrálního výpočtu (1768-1770), Úvod do teorie přírody (1755-1759) a Úvod do algebry (1770).

   Ve svých dopisech jedné německé princezně (1768 et 1772) se ukazuje tektéž filozofem a vyvrací teze Christiana Wolffa a G. W. Leibnize. Věnuje se také Aristotelově sylogice, kterou se pokouší formalizovat pomocí kruhů, které jsou předpovědí Vennových diagramů. Studoval také pohyb jezdce v šachu.


Návrat na hlavní stránku

Kramp

  Christian Kramp je francouzský matematik narozen 8. července 1760 a zemřel 13. května 1826 ve Štrasburku (Francie).

  Otec Christiana Krampa byl učitel na gymnáziu ve Štrasburku. Kramp vystudoval medicínu a po obdržení diplomu působil v okolí kde se domovy pacientů rozléhaly na docela velkém území. Kramp se přesto zajímal i o docela jiné věci než o medicínu a kromě velkého počtu medikálních publikací publikoval dílo o krystalografii roku 1793. Roku 1795 bylo ke Francii připojeno porýní ve kterém Kramp působil a tak se stal profesorem v Kolýně (toto místo bylo francouzské mezi 1794 a 1815) kde vyučoval matematiku, chemii a fyziku.

  Roku 1809 byl Kramp jmenován profesorem matematiky v jeho rodném městě Štrasburku. Roku 1817 byl zvolen do oddělení geometrie akademie věd. Stejně jako Bessel, Legendre a Gauss, Kramp pracoval na zobecněném zápisu faktoriálu který se aplikuje na čísla která nejsou přirozená. Jeho dílo na faktoriálech je nezávislé na díle Stirlinga a Vandermonde. Kramp byl první kdo použil zápis n! (Elements d'arithmétique universelle, 1808). Ve skutečnosti více obecný koncept faktoriálu byl nalezen ve stejné době Arbogastem.


Návrat na hlavní stránku

Stirling

  James Stirling je skotský matematik narozen v květnu 1692 v Garden (nedaleko Stirlingu, Skotsko), a zemřel 5. prosince 1770 v Edinburku (Skotsko).

  Stirling byl nalezen Newtonem. Roku 1717 vyučoval Stirling v Benátkách a publikuje svá první díla v Římě, Lineae Tertii Ordinis Neutonianae které rozvádí newtonovu teorii o plošných křivkách třetího řádu přidávaje novou úroveň k 72 daných Newtonem. Jeho práce byly publikovány na Oxfordu a Newton sám dostal jednu kopii. Lineae Tertii Ordinis Neutonianae obsahuje další výsledky obdrženy Stirlingem. Toto jsou výsledky pro křivky se strmým průběhem, na spojitosti (obzvláště potom jsou tyto problémy relatívní k umístění koulí do oblouku) a na kolmých drahách. Problém kolmých drah byl vyzvednut Leibnizem a mnozí další matematici kromě Stirlinga pracovali na tomto problému, například Johann Bernoulli, Nicolaus (I) Bernoulli, Nicolaus (II) Bernoulli a Leonhard Euler. Je známo, že Stirling vyřešil tento problém na počátku roku 1716.

  V Londýně publikoval Stirling své hlavní dílo Methodus Differentialis roku 1730. Tato kniha jedná o nekonečných sériích, sčítání, součtu, interpolaci a druhých mocninách. V této době Stirling udržuje korespondenci s de Moivrem, Cramerem a Eulerem. Asymptotická formulace n!, pro kterou je Stirling nejvíce znám, se objevuje v 2. příkladě 28. výroku z Methodus Differentialis. Jeden z hlavních cílů tohoto díla bylo studovat způsoby jak zrychlit konvergenci sérií. Stirling mimochodem poznamenal, že Newton se tímto problémem také zabýval. V Methodus Differentialis je uvedeno hodně příkladů těchto způsobů mezi nimiž Leibnizův problém pi/4=1-1/3+1/4-1/5+1/6-... a uvádí teorém o konvergenci nekonečného produktu. Ve svých pracích o urychlení konvergence sérií diskutuje de Moivreovy metody. Dílo obsahuje další výsledky pro funkci gamma a hypergeometrickou funkci.


Návrat na hlavní stránku

Taylor

Taylor

  Brook Taylor je eklektik anglické vědy, narozen v Edmontonu (Anglie) 18. srpna 1685 a zemřel v Londýně 29. prosince 1731. Zajímal se o hudbu, malířství a filosofii.

  Roku 1712 je Taylor přijat do londýnské Royal Society (obdoba Akademie věd v Paříži). To bylo 3. dubna a je celkem jasné, že taylorovo přijetí je založeno hlavně na posudku Machina, Keilla a dalších slavných osobností, spíš než na publikacích jeho výsledků. Roku 1712 píše Taylor Machinovi aby mu dodal řešení jednoho problému týkajícího se druhého keplerova zákona o pohybu planet. Roku 1712 byl rovněž zmocněn k rozhodnutí při rovnosti hlasů mezi Newtonem a Leibnizem.

  Roku 1714 byl Taylor zvolen tajemníkem Royal Society (obdoba pařížské Akademie věd), kde zůstane od 14. ledna 1714 do 21. října 1718 kdy odstupuje kvůli zdravotním důvodům z jedné strany a kvůli nedostatku motivace ze strany druhé. Toto období byla část jeho života kdy byl nejvíce matematicky aktívní. Dvě díla byla zveřejněna roku 1715, Methodus incrementorum directa and reversed a Linear Perspective která jsou velice důležitá pro dějiny matematiky. Druhá vydání byla roku 1717 a 1719.

  Taylor podnikl četné pobyty ve Francii. To bylo částečně kvůli jeho zdravotním problémům, ale také aby navštívil své přátele. Taylor se sešel s Pierrem Rédmond de Montmort a korespondoval s ním o rozličných matematických tématech po svém návratu. Mimo jiné diskutovali o nekonečných sériích a náhodách. Taylor korespondoval o náhodách také s De Moivre. V této době komunikovali tito matematici hodně ve třech.

  Taylor přidal matematice nové odvětví pojmenované "výpočet konečných rozdílů", vynalezl integraci po částech a série zvané "taylorovo rozšíření". Tyto myšlenky byly publikovány v jeho knize roku 1715 Methodus incrementorum directa and reversed. Ve skutečnosti první zmínka toho, co je dnes pojmenováno jako taylorův teorém se vyskytuje v dopise napsaném Machinovi 26 července 1712. V tomto dopise Taylor jasně vysvětluje jak ho napadla tato myšlenka. Toto je díky tomu, napsal Taylor, jakým způsobem Machin komentoval v Child's Coffeehouse vyřešení keplerova problému užitím newtonových sérií a rovněž použitím metody Dr. Halleye k získání kořenů polynomiálních rovnic. Ve skutečnosti existují dvě verze taylorova teorému uvedeny na papíře z 1715. První verze, teorém objevující se v 11. větě, který je zobecněním halleyových metod aproximace kořenů keplerovy rovnice, což se brzy stalo důsledkem Bernoulliho sérií. To je tato verze která se inspirovala rozhovorů v Coffeehouse výše popsaných. Ve druhé verzi se nachází v 2. důsledku k 7. věty, což je metoda k nalezení dostatku řešení fluxoinálních rovnic v nekonečných sériích. Taylor byl první kdo nalezl tento výsledek!

  James Gregory, Newton, Leibniz, Johann Bernoulli a De Moivre nalezli všichni jednu proměnlivou taylorova teorému. Všichni tito matematici uskutečnili své nálezy nezávisle na ostatních a Taylor byl také nezávislý na ostatních. Důležitost taylorova teorému nebyla zjištěna dříve než roku 1772, kdy Lagrange prohlásil, že to je základní princip diferenciálního výpočtu! Termín "taylorovy série" se zdá být poprvé použit Lhuilierem roku 1786. Taylor představil také základní principy perspektivy v Linear Prospect (1715). Druhé vydání bylo nazváno New principles of linear perspective.


Návrat na hlavní stránku

Obsah stránky